یک قطره اشک که ازچشمم چکید روی بالشم

انقدر از غصه غنی بودکه مثل اسید بالشم را خورد وازبین برد

حالادیگربرای آساییدن حتی بالش هم ندارم چه رسد به آرمش

/ 0 نظر / 20 بازدید